Moje Axpo

W razie problemów z rejestracją prosimy o kontakt z Obsługą Klienta na numer tel. 22 452 53 00 lub na adres bok@axpo.pl

Zgodnie z art.13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest Axpo Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Rondo Daszyńskiego 2B, 00-843 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000020839, NIP: 5262483798, REGON: 016380846, kapitał zakładowy 241 250 000,00 PLN („Administrator”).
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach:
  1. realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (np. obowiązków rachunkowych lub podatkowych),
  3. celach marketingowych, prowadzenia badań, analiz sprzedaży i jakości usług Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadnionych interesów Administratora,
  4. W przypadku danych osobowych osób niebędących klientami kontaktujących się telefonicznie z Administratorem, dane będą przetwarzane w celu bieżącego udzielania informacji oraz ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. zgody osoby, której dane dotyczą, oraz w formie nagrań rozmów telefonicznych na podstawie art. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

W przypadku danych osobowych klientów kontaktujących się telefonicznie z Administratorem oraz danych osobowych klientów zgromadzonych w formie nagrań rozmów telefonicznych, dane będą przetwarzane w celu wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

 1. Administrator będzie przetwarzać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres email, stanowisko lub funkcja, numer telefonu służbowego i adresy służbowej poczty elektronicznej.
 2. W przypadku osób kontaktujących się z Administratorem telefonicznie, Administrator będzie przetwarzać następujące dane osobowe: w przypadku klientów: nazwa klienta, PESEL/NIP, nr telefonu, inne podmioty: nazwa, PESEL/NIP, nr telefonu.
 3. Będziemy przechowywać Państwa dane przez okres realizacji umowy oraz po jej wygaśnięciu, do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wynikającego z właściwych przepisów prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy.
 4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym administratorom (np. właściwym operatorom sieci, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom nabywającym wierzytelności lub podmiotom świadczącym usługi bankowe) lub zewnętrznym dostawcom usług (np. podmiotom świadczącym usługi księgowe, podatkowe, prawne, dystrybucyjne lub IT) którzy będą przetwarzali Państwa dane osobowe w naszym imieniu.
 5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza obszar EOG, w tym do głównej siedziby spółki matki Administratora - AXPO Holding AG w Szwajcarii, która zgodnie z Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 26 lipca 2000 r. nr C (2000) 2304 zapewnia właściwy poziom ochrony danych osobowych przekazywanych z obszaru Unii Europejskiej. W pozostałych przypadkach przekazywanie danych poza EOG odbywa się zgodnie z art. 46 RODO, w szczególności na podstawie standardowych klauzul umownych.
 6. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. W oparciu o Państwa dane osobowe będziemy podejmować zautomatyzowane decyzje.
 8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych na potrzeby marketingu.
 9. W każdym przypadku dotyczącym Państwa danych osobowych mogą Państwo się z nami kontaktować: telefonicznie, drogą korespondencyjną pod wskazany powyżej adres siedziby Administratora lub pocztą elektroniczną na adres privacy@axpo.pl.