Moje Axpo

W razie problemów z wygenerowaniem kodu SMS prosimy o kontakt z Obsługą Klienta - 22 452 53 00

Administratorem danych, które podają Państwo w formularzu rejestracyjnym e-bok jest Axpo Polska sp. z o.o. jest z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 123, 00-001 Warszawa.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej RODO), wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Sprzedawcy w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz w prawnie uzasadnionym interesie tj. w celach marketingowych i prowadzenia badań i analiz sprzedaży i jakości usług Sprzedawcy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Będziemy przechowywać Państwa dane przez okres realizacji Umowy oraz po jej wygaśnięciu, do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wynikającego z właściwych przepisów prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym administratorom (np. właściwym operatorom sieci, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom nabywającym wierzytelności lub podmiotom świadczącym usługi bankowe) lub zewnętrznym dostawcom usług (np. podmiotom świadczącym usługi księgowe, podatkowe, prawne, dystrybucyjne lub IT,) którzy będą przetwarzali Państwa dane osobowe w naszym imieniu.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza obszar EOG, w tym do głównej siedziby spółki matki Sprzedawcy- AXPO Holding AG w Szwajcarii, która zgodnie z Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 26 lipca 2000 r. nr C (2000) 2304 zapewnia właściwy poziom ochrony danych osobowych przekazywanych z obszaru Unii Europejskiej.

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych na potrzeby marketingu.

W każdym przypadku dotyczącym Państwa danych osobowych możecie się z nami kontaktować: telefonicznie, drogą korespondencyjną lub pocztą elektroniczną na adres privacy@axpo.pl